Záruční podmínky

 

Záruční podmínky
HCS Centrum s.r.o.
 OMFB
 
         Společnost HCS Centrum s.r.o. garantuje, že dodané komponenty OMFB jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží.
 
Garance je zásadně omezená na opravu nebo výměnu (u společnosti HCS Centrum, s.r.o. Planá nad Lužnicí jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u společnosti  HCS Centrum s.r.o.
Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady, dopravné placeno zákazníkem.
HCS Centrum s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, násilím,... Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí společnosti HCS Centrum s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v okruhu nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihnout dodané komponenty OMFB způsobí neplatnost této záruky.
 V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí.
HCS Centrum s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou pro dané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude společnost HCS Centrum s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být dodané komponenty fspolečností HCS Centrum s.r.o. osazeny.
HCS Centrum s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.
 
Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku.
Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.
 
Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30 dnů od převzetí zboží.
Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:
 
   - dodání náhradního zboží za zboží vadné, popř. dodání chybějícího zboží
   - opravě této vady, jestliže je opravitelná
   - slevě kupní ceny
   - odstoupení od smlouvy
 
Všechny dodávané komponenty společností HCS Centrum s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. V případě sporu o vzniku škody má právo na posouzení pouze výrobce firma OMFB. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u společnosti HCS Centrum s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent v aplikaci u zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.
 
V Plané nad Lužnicí 21.06.2010      
  • Home
  • Design Shoptetak.cz